Kadra przedszkolna

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 im. Jeżyka Tuptusia

mgr Justyna Puławska - nauczyciel dyplomowany

Skargi, wnioski i zażalenia przyjmuje w poniedziałki w godzinach 15.00-16.00 i w środy 9:00 - 10:00

RADA PEDAGOGICZNA:

 • mgr Natalia Świnoga - nauczyciel mianowany -Wicedyrektor
 • mgr Justyna Dobrowolska - nauczyciel mianowany
 • mgr Iwona Kocyjan - nauczyciel mianowany
 • mgr Anna Łukasik - nauczyciel mianowany
 • mgr Dorota Okręglicka - nauczyciel mianowany
 • mgr Kamila Droździoł - nauczyciel mianowany
 • mgr Aneta Klonek - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Magdalena Torbus - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Aleksandra Małota - nauczyciel religii
 •   Agnieszka Kuczyńska - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Izabela Musiał - logopeda
 • mgr Anna Ślęzak - rehabilitant-fizjoterapeuta
 • mgr Joanna Ślęzak - terapeuta pedagogiczny
 • mgr Barbara Węgrzyn - pedagog specjalny
 • mgr Sylwia Jagieła - psycholog
 • Wiktoria Herman - pomoc nauczyciela
 • Kaja Wilczak - pomoc nauczyciela

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

 • Sandra Wajgiel - intendent
 •  Roksana Nowacka - kucharka
 • Sylwia Kusztal - kucharka
 • Sylwia Kania -  pomoc kuchenna
 • Dobrosława Porzuc - woźna oddziałowa
 • Beata Kotala - woźna oddziałowa
 • Ewa Kotyza - woźna oddziałowa
 • Milena Żak- woźna oddziałowa
 • Jadwiga Sprycha - woźna oddziałowa
 • Svitlana Medvedska - woźna oddziałowa
 • Sylwia Żywiec - woźna oddziałowa
 • Ryszard Bijak - konserwator

Kompetencje dyrektora przedszkola:

 1. Przedszkolem kieruje Dyrektor przedszkola.
 2. Dyrektor w szczególności:
  • kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
  • przyjmuje dzieci do przedszkola,
  • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • współdziała z rodzicami i radą rodziców,
  • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
  • wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 3. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
  Dyrektor w szczególności:
  • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innych pracownikom,
  • występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  • ocenia pracę nauczycieli,
 4. Dyrektor przedszkola w realizacji swoich zadań współpracuje z Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców.
do góry
Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również na naszego Facebook'a (klik)