Koncepcja

„Stwarzamy naszym dzieciom warunki do zaspokojenia dziecięcych potrzeb i marzeń oraz samorealizacji.
Służymy pomocą w osiągnięciu pełni indywidualnego rozwoju i doskonałości”

Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia usytuowane jest w dzielnicy Piaski przy ulicy Krótkiej 1 w Czeladzi.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy

Posiadamy duży ogród wyposażony w piaskownice oraz urządzenia rekreacyjno-sportowe przeznaczone dla dzieci.

Warunki lokalowe i wyposażenie placówki odpowiadają potrzebom rozwojowym i możliwościom psychofizycznym naszych podopiecznych. Sale zabaw są estetyczne i kolorowe ze zorganizowanymi kącikami tematycznymi do podejmowania różnych inicjatyw.

Kadra przedszkola systematycznie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, dostosowując zajęcia do zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań dzieci oraz rodziców.

Mając na uwadze podnoszenie jakości pracy, nasze przedszkole uczestniczy w różnorodnych akcjach, projektach, konkursach i imprezach organizowanych na terenie gminy oraz poza nią.

 • Przedszkole jest bezpieczne.
 • Przedszkole uzyskuje wysokie efekty nauczania i wychowania.
 • Przedszkolne programy edukacyjne sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi każdego dziecka.
 • Kompetencje nauczycieli umożliwiają pełną realizacje zadań statutowych przedszkola.
 • Przedszkole jest otwarte na kontakty ze środowiskiem lokalnym.
 • Zasoby materialne przedszkola zapewniają prawidłową realizację zadań statutowych
 • Kultura oraz klimat przedszkola sprzyjają wysokiej jakości kształcenia i wychowania.

Absolwent naszego przedszkola potrafi

 • wykorzystywać zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju,
 • myśleć twórczo, być kreatywnym,
 • szanować dobro wspólne oraz środowisko,
 • współdziałać w grupie,
 • szanować każdego człowieka ,
 • komunikować się z otoczeniem,
 • jasno wyrażać swoje poglądy, być asertywnym.
do góry
Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również na naszego Facebook'a (klik)